• Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
 • Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatını ve diğer ilgili uluslararası mevzuatı takip etmek
 • Devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak
 • Kurula sunulmak üzere mevzuat hazırlıklarını yapmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek ve Kurulun denetimine sunmak
 • Kurul kararına istinaden ön değerlendirme ve inceleme işlemlerinin yanı sıra, devlet desteklerinin durdurulması ve geri alınmasına ilişkin Kurul kararları ile Kurulun diğer kararlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve takip etmek
 • Devlet desteklerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan temin etmek
 • Devlet desteği veren kuruluşlardan temin ettiği bilgilere istinaden yıllık rapor hazırlıklarını yürütmek ve Kurula sunmak
 • Kurul tarafından uygun bulunan yıllık raporu Avrupa Komisyonu ve gerekli görülecek diğer mercilere iletmek
 • Uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle temas ve müzakerelere iştirak etmek
 • Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek
 • Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamına girmeyen sektörlerde uygulanan devlet desteklerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi izleme amaçlı olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden temin etmek
 • Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme