Sigortacılık ve Özel Emeklilik

Hazine Müsteşarlığının sigortacılık ve özel emeklilik faaliyeti ile ilgili görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

  • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla Müsteşarlığa verilen görevleri yürütmek,
  • Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
  • Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren/gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin piyasaya giriş ve çıkışları ile faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapmak, izin, ruhsat, tasfiye, birleşme ve devir gibi talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
  • Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren ya da anılan sektörlere hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini denetlemek, bu konularda gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • Ülke sigortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, alınan tedbirleri uygulamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri hakkında konsolide raporlar düzenlemek,
  • Sigortacılık ve özel emeklilik faaliyeti ile ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme